DDD in het vmbo

De vierdejaarsleerling vult in de periode voorafgaand aan zijn aanmelding op het DDD alle relevante gegevens in. Die hebben betrekking op de schoolcarrière tot dusverre. Op de competenties en vaardigheden van de leerling en zijn/haar resultaten in het LOB-project en de stage. Ook de motivatie voor de gekozen vervolgopleiding wordt in het dossier aangegeven.De mentor vult vervolgens dit dossier aan en kan aangeven of de leerling naar zijn mening een goed beeld heeft van toekomstige opleiding en beroep.

Aandachtspunten

Er is verder de mogelijkheid om speciale aandachtspunten aan te geven die voor het mbo van belang zijn om de juiste ondersteuning en begeleiding te bieden.

Warme overdracht?

Op het formulier vindt u de vraag of een warme overdracht naar uw mening wenselijk is.

Afspraken

Voor het juiste gebruik van het DDD gelden enkele belangrijke afspraken:

  • Het DDD wordt ingevuld tussen 1 december en 1 maart.
  • Uiterlijk op 1 maart moeten alle ingevulde DDD's definitief zijn afgesloten. Daarna zijn ze beschikbaar voor de mbo-opleiding waar de leerling zich heeft aangemeld.
  • Ouders worden via de schoolgids geïnformeerd over de overdracht van informatie over hun kind(eren) aan het mbo.
  • Het DDD is uitsluitend toegankelijk voor de opleiding waar de leerling zich heeft aangemeld en komt aan de orde tijdens het intakegesprek.

Inloggen

Voor het invullen van het DDD kunt u hier terecht.